Wycieczki

Wytyczne dot. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kategoria: kolonie i obozy

Wytyczne dot. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży


Celem wdrażanych procedur jest:

 Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia

dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

 Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego

regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów

lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki

bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do

użyteczności publicznej).

 Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.


Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników

wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o

pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania

zadań podczas wypoczynku.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej

kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu

na wypoczynku


Uczestnicy wypoczynku:


1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym

oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z

osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku,

co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych

opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa

związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz

przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowiwypoczynkunumer telefonu lub inny

kontakt zapewniający szybką komunikację.

4. Zobowiązują się do niezwłocznego –do 12 godzin – odbioru dzieckaz wypoczynku

w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowychw okresie 14 dni przed

rozpoczęciem wypoczynku.

6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy

przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować

organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika

wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych

konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do udziału w wypoczynku.

7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do

użycia podczas pobytu na wypoczynku.


II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku


Warunki zakwaterowania:

1. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i

miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej,

dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być

przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego

wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi

uczestnikami tego wypoczynku.

3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że

w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi

się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w

jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni

noclegowej na 1 osobę. 

4. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą

zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w

tym w szczególności choroby zakaźnej.

5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu

musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym

podczas prowadzenia zajęć.

6. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie

wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy

zmieniającymi się turnusami.

8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla

personelu oraz uczestników wypoczynku.

10. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki

ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.

Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia

ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci

nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem,przyłbic.

11. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji

pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.

12. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady

bezpieczeństwa uwzględniającestan zagrożenia epidemicznego.

13. Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku

według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na

grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.

14. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry

wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i

higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi

okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji

miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność,

kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).

15. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony

dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

16. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i

dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do

dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do

6. życia).

17. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy

wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

18. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

19. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy

wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku.

Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby

zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego

uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od

rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).


Wyżywienie:

1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać

zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku

powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla

gastronomii.

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy

dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentów

temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.

4. Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.

5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń

stołowych oraz sztućców.

6. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które

nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.

7. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników

i sztućców.


Transport uczestników:

1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie

dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem

publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o

ograniczeniach.

2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących

ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym

przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.Rodzice odprowadzający dzieci

nie powinni wchodzić do autokaru.


Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub

innych form wypoczynku):

1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami

higieny podczas wypoczynku.

2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie

obowiązujących procedur.

3. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku

dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku

kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy

dopuszcza się inną liczebność.

4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz

ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych

wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale

monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.

5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców,

dziadków).

6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami

i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.

7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej

konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.

8. Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury

uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.

9. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry

wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.

10. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów

chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu

wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub

prawnych opiekunów.

11. Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust

i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie

tylko osób zdrowych).

12. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami

wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u

kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie

opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas

wypoczynku.


Realizacja programu:

1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu

wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających

ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do

miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie

czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być

mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.

5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty,

których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i

dezynfekowane.

8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.

9. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być

zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np.

przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.


Higiena:

1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do

dezynfekcji.


Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym

wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą

być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności

zakaźnej,a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie

zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach

domowych.

2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z

procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub

zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora

Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania

porady.

3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub

namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej,

dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych.

5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.

6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i

organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub

wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w

przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się

kwarantannie.


III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia

koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy

wypoczynku podczas wypoczynku

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku

wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika,

w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek,

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie

odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z

lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie

pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o

możliwości zakażenia koronawirusem.

2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły

niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie

dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z

zaistniałym przypadkiem.

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna

zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w

przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusemna wypoczynku, w

tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest

zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna

prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u

uczestnika wypoczynku.

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.


IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby

z zewnątrz zakażenia koronawirusem

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz

https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z

zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia

usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były

wykorzystywane w trakcie wizyty.

Załączniki – instrukcje:

 mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Zapisz się do naszegonewslettera

bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami

Skontaktuj sięz nami