Wycieczki

Regulaminy

Konkurs FOTO 2013

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2013

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs fotograficzny, jest organizowany przez:

- Biuro Podróży KRYSTAD S. C. T.K.T.W. Olszewscy, ul. M. Konopnickiej 44, 85-124 Bydgoszcz

- Biuro Podróży EUROPABUS, ul. Mazurska 10/12 lok. 17a, 10-520 Olsztyn

- Biuro Podróży MILLTOUR, ul. Mazurska 10/12 lok. 17a, 10-520 Olsztyn

- Biuro Podróży MEDIERRANEUM, ul. Wodna 12, 61-782 Poznań

Zwanych dalej „Wakacje z Przygodą”

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które uczestniczyły w imprezach organizowanych przez „Wakacje z Przygodą” w terminie od 30.06. 2013 – 22.08.2013.

Czas trwania Konkursu.

Konkurs rozpoczyna się 30.06.2013 i trwa do 22.08.2013. Termin nadsyłania prac (na płycie CD lub na niżej podane skrzynki mailowe) do 15 września 2013 r. Ogłoszenie wyników 31 października 2013 r.

Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, biuro powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy „Wakacji z Przygodą” oraz osoby współpracujące z biurem. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu odbędzie się drogą losowania. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 


Nagrody.

 1. Pierwszą nagrodą w Konkursie jest voucher dla jednej osoby na dowolnie wybraną imprezę turystyczną w sezonie 2014 z katalogu „Wakacji z Przygodą”.
 2. Drugą nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny.
 3. Trzecią nagrodą jest książka o tematyce podróżniczej.

 Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody rzeczowej w formie pieniężnej.

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.


 1. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie (na płycie CD lub na niżej podane skrzynki mailowe) do dnia 15.09.2013 maksymalnie pięć fotografii z imprezy turystycznej organizowanej przez „Wakacje z Przygodą”
 2. Zdjęcie może dotyczyć jakiegoś ładnego krajobrazu, zabytku lub sytuacji.
 3. Podanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, numerem kontaktowym, adresem email.
 4. Osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę rodziców na udział w konkursie.
 5. Zdjęcia można przesyłać na adresy biur lub na skrzynki mailowe: bydgoszcz@wakacjezprzygoda.plolsztyn@wakacjezprzygoda.plpoznan@wakacjezprzygoda.pl
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnicy zobowiązani są do zgody pisemnej na posługiwanie się przez „Wakacje z Przygodą” zdjęciami w materiałach promocyjnych, umieszczanie ich w katalogach, stronach internetowych.
 7. „Wakacje z Przygodą” powiadomi zwycięzców telefonicznie i listownie, ponadto zamieści zwycięskie zdjęcia na stronach internetowych oraz na portalu społecznościowym.
 8. Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie pięć fotografii w formie elektronicznej. Wszystkie biorą udział w konkursie.

Odbiór nagród.

Po wyłonieniu zwycięzców „Wakacje z Przygodą” powiadomią telefonicznie i listownie laureatów i ustalą między sobą formę odbioru nagrody

Postanowienia końcowe.

1. „Wakacje z Przygodą” zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do „Wakacji z Przygodą” oraz do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

2. Uczestnicy dobrowolnie wyrażają zgodę i upoważniają „Wakacji z Przygodą” do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych w nim nagród, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do „Wakacji z Przygodą” na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników do wglądu w siedzibie „Wakacji z Przygodą”

6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Zapisz się do naszegonewslettera

bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami

Skontaktuj sięz nami